Motvind Nordvest fikk søndag møte 2.nestleder i Stortingets Energi- og miljøkomite, Sofie Marhaug (Rødt) på Ishavsmuseet i Brandal.

Lokale kandidater til kommunestyrer og fylkesting ble invitert på kort varsel, til diskusjon om vindturbiner i sjø og på land.

Vindturbiner på land

Motvind Nordvest gledet seg over at partiene Frp, Folkelista, Rødt og INP hadde anledning å komme. Alle var tydelige med sitt NEI til vindturbiner, sjøl om kommunen skulle bli forsøkt «kjøpt» av utbyggere med millioner.

Sofie Marhaug presiserte at saker skal behandles etter Plan og Bygningsloven, men at et vedtak kunne bli vanskelig å «reversere» dersom man først hadde sagt ja. Hun anbefalte derfor å si klart nei til vindturbiner fra første dag.

Vindturbiner på Møre-kysten - igjen

Mørekysten og fiskebankene er kjent som et av verdens største matfat. Her gyter viktige fiskeslag som torsk, sei og hyse – og, Norsk Vårgytende (NVG) sild, en av verdens største fiskebestander.

Nå forsøker aktører i vind-industrien seg på nytt, med planer om å etablere havvind, som kalles test-anlegg, nært områdene for Havsul I, vind-industri prosjektet som var planlagt tett opp til hoved-gyteområdet for Norsk Vårgytende (NVG) sild, og andre fiskeslag. Der Havsul I mistet konsesjonen.

Foreliggende planer er i konflikt med fiskerier og utgjør en alvorlig trussel mot viktige gytefelt og gytevandringer på Mørekysten, et av våre mest sårbare og verdifulle områder.

Motvind Nordvest advarer mot planene. Disse må stanses, og oppfordret fylkestingskandidatene til å følge opp og prioritere saken i sine respektive partier.

Havforskningsinstituttets (HI) Råd

HI-rapport av 4.november 2020 konkluderer mellom annet med: - «HI fraråder vindkraftutbygging i områder som er spesielt viktig for enkelte arter, som gyteområder og migrasjonsruter for aktuelle fiskebestander og beite- og kaste områder for enkelte sjøpattedyrarter». - «HI fraråder vindkraftutbygging i spesielt sårbare eller verdifulle områder».

Det er hevet over tvil at hele Møre-kysten oppfyller HI’s kriterier. Motvind Nordvest tillot seg derfor å anmode fylkestingskandidatene og stortingsrepresentant Sofie Marhaug om å ta dette på aller største alvor.

Fellesskapet betaler

Er det igjen oljeskatteregimet som frister utbyggerne? Som betyr at utbyggere som ikke kommer i skatteposisjon (går med tap), vil få 78 % av investeringskostnadene utbetalt fra staten, med andre ord fra deg og meg. Utbyggerne kan så selge prosjektet med enorm fortjeneste.

- Dette er russisk rulett, der innsatsen blir betalt av det norske folk i fellesskap, for å spille hazard med fiskebestander av global betydning, sier styreleder John I. Myklebust i Motvind Nordvest.

Hyvind Tampen, vind-industri prosjektet som eies av Norges rikeste selskap Equinor, er subsidiert og hele 90 % av investeringskostnadene er betalt av det norske folk. Store overskridelser gjør at prisen er kommet opp i over 7.000.000.000 kroner (7 milliarder), for 11 flytende vindturbiner! Her ble fiskerinæringen neglisjert. Viktige deler av fiskefeltet Tampen er nå blitt begrenset for fiske.

Føre-var-prinsippet

Konsekvensutredninger på fisk, gyteområder, gytevandringer og økosystemer er i svært liten grad gjennomført i forhold til havvind. Det foreligger ingen slike konsekvensutredninger knyttet til gytevandring og gytefelt for sild og øvrige arter. Vår kunnskap om fisk og gyteprosesser er svært mangelfull, og det foreligger ikke kunnskapsgrunnlag til å fatte vidtrekkende beslutninger. Grunnlaget for å gi konsesjon til vindkraft til havs er ikke tilstede.

Motvind Nordvest fikk tilslutning fra samtlige politikere om at Havforskningsinstituttet (HI) må få ansvar for å gjennomføre faglig og troverdig forskning - før det gis konsesjon til havvind. Og at Føre-var-prinsippet må gjelde: - "Nødvendigheten av handling på grunnlag av mindre enn full vitenskapelig sikkerhet for miljø-ødeleggelser av potensiell irreversibel natur."

- Hensynet til forsvarlig og bærekraftig forvaltning og reproduksjon av våre viktigste fiskebestander må derfor veie tyngre enn hensynet til subsidiert og sekundær vindkraftproduksjon, slik adm. dir. i Havfiskeflåtens interesseorganisasjon Fiskebåt, Audun Maråk, har formulert dette.

Motvind Nordvest vil takke stortings-repr. Sofie Marhaug (Rødt), ordfører- og fylkestingskandidat Bernt Brandal (Folkelista/Kyst- og Distriktslista M&R), ordfører- og fylkestingskandidat Oskar Grimstad (Frp), kommunestyre- og fylkestingskandidat Aina M. H. Hauge (Rødt) og kommunestyre- og fylkestingskandidat Per Kopperstad (INP), for å medvirke på svært kort varsel.

John I. Myklebust, styreleder Motvind Nordvest