Sentralbanksjef Ida Wolden Bache grunngir Noregs Bank si avgjerd om å halde styringsrenta i denne omgang. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Noregs Bank held som venta styringsrenta på 4,25 prosent fram til det siste rentemøtet i år i desember. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache understreka likevel at det ikkje er utarbeidd nye prognosar sidan september, då ho fortalde at renta truleg skal opp ein siste gong før rentetoppen er nådd.

– Slik vi no vurderer utsiktene, vil styringsrenta truleg setjast opp i desember. Fram mot møtet i desember vil komiteen få meir informasjon om prisutsiktene. Dersom vi blir sikrare på at den underliggjande prisveksten er på veg ned, kan renta bli halden i ro, seier Bache.

Om det blir nødvendig å heve renta vidare, vil avhenge av den økonomiske utviklinga, understrekar sentralbanksjefen. Sidan renteavgjerda i september har prisveksten falle meir enn venta, og den økonomiske aktiviteten har vore noko lågare enn anslått.

Den siste og relativt kraftige svekkinga i kronekursen kan likevel bidra til å halde inflasjonen oppe og dermed trekkje i motsett retning.

– Pengepolitikken verkar no innstrammande på økonomien, og rentene er truleg nær det nivået som skal til for å få bukt med prisveksten. Det gjer at vi kan bruke litt meir tid på å vurdere behovet for ytterlegare renteaukar, sa Bache på pressekonferansen om renteavgjerda.

Mindre fare for auke

Utsegnene får analytikarar til å meine med at det er større uvisse rundt den kommande hevinga no enn etter førre gong rentekomiteen møttest. Fleire tolkar utsegnene frå sentralbanksjefen torsdag der at det er like sannsynleg at renta blir halden i ro i desember som at ho blir sett opp.

– Medan det var få overraskingar i Noregs Banks vurderingar av utviklinga sidan september, har Noregs Bank tydelegvis komme på nye tankar rundt føringane for desembermøtet etter fallet i kjerneinflasjonen, skriv seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i analysen sin.

Han er blant dei som meiner sentralbanken har byrja å tvile litt meir på om det er nødvendig med nok ein renteauke.

Bache understreka at rentekomiteen før desembermøtet vil ha eit breiare og tydelegare bilete av den økonomiske utviklinga, poengterer han.

Trur toppen er nådd

Nordea Markets meiner det er moglegheiter for at inflasjonen vil vere lågare enn venta og at det betyr lågare risiko for endå ein renteauke.

– Vi trur inflasjonen vil overraske på nedsida i dei kommande månadene, slik at Noregs Bank ikkje kvar renta, men marginane er små: 50–50 for heving eller ikkje. Ei svakare krone gjer situasjonen meir usikker, seier seniorstrateg Dane Cekov i Nordea.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank venta at Bache ville erklære rentetoppen for nådd – i tråd med hans eiga oppfatning av situasjonen.

– Slik Noregs Bank kommuniserer. leggjar dei opp til at det er omtrent 50-50 prosents sjanse for renteheving i desember, men eg trur vi er på toppen no. Kronekursen og dei neste to inflasjonstala er X-faktoren her, skriv han.

Toppen er nær

Styringsrenta er sett opp heile 13 gonger sidan klatringa frå det historiske nullnivået starta for vel to år sidan, og ligg no på 4,25 prosent. Rentebanen antydar ein rentetopp på 4,5 prosent før året er omme. Det vil innebere ei gjengs bustadlånsrente på rundt 6 prosent.

Dei siste inflasjonstala frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viste at prisveksten hadde minka kraftig – og mykje meir enn Noregs Bank hadde sett for seg – i september. Det knyter seg derfor stor spenning til om nedkjølinga i økonomien vil avteikne seg i form av framleis fall i prisveksten i oktober og november. Det vil i så fall bidra til å redusere behovet for endå ein renteauke.

– Truleg vil det vere behov for å halde renta oppe ei god stund framover, seier Bache. Rentebanen tilseier at «en god stund» per no svarer til heile neste år.

Arbeidsmarknaden er framleis stramt, men pressa i norsk økonomi minkar. Prisveksten er klart over målet på 2 prosent. Konsumprisveksten har falle, men den underliggjande inflasjonen er høg.

– Jo lenger prisveksten held seg høg, desto meir kostbart kan det bli å få prisveksten ned igjen seinare. På den andre sida ønskjer ikkje komiteen å setje opp renta meir enn det som er nødvendig, for å få prisveksten tilbake til målet innan rimeleg tid, seier sentralbanksjefen.