(NPK): Frå juli til august var auken på 1,2 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode, viser tala frå SSB.

Det er særleg bygging av skip og oljeplattformer som trekkjer opp omsetnaden. Høgare omsetning i næringsmiddelindustrien, og då særleg omsetningsvekst for produsentar av fiske- og dyrefôr, har også bidratt til auken, viser statistikken.

Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri og kjemiske råvarer har også bidratt til den positive utviklinga.

Nokre industriområde har derimot bremsa oppgangen. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som frå februar til april var omsetningsvinnarar, har no ein nedgang.

Også næringane maskinindustri, metallvareindustri og maskinreparasjon og – installasjon har hatt eit fall i omsetnaden.