Det skal gjennomførast ein forstudie før ein tillet bygging

Mylna: Nesevegen Eigedom AS har planar om å rive det gule huset og føre opp ei bustadblokk   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Teknisk utval vedtok samrøystes at dei støttar at det blir starta opp detaljregulering for Mylna.