Det er snakk om tre parsellar på høvevis 360, 280 og 260 rutemeter – tilsaman 900 rutemeter. Areala ligg  ved indre hamn og er regulerte til industri.

Som vederlag for kjøp av sjølve grunnen skal Hadar Eiendom AS betale kr. 200,- per rutemeter. I tillegg skal Hadar Eiendom AS betale kr. 100,- per rutemeter for dei 300 rutemetrane av dette som er ferdig opparbeidt og asfaltert.

Samla kjøpesum blir då kr. 210.000,-.

I salsavtalen står det elles at Hareid kommune har rett til vederlagsfritt å legge og ha liggande offentlege leidningar/rør i/over arealet, samt tilgjenge til eigedomen for inspeksjon og vedlikehald av desse.

Hadar Eiendom AS eig i dag dei to husa som står ved parsellane; Hadarbygget og det gamle kommunehuset (også i si tid Johan E. Hareide AS sitt hus).

Avtalen er bindande for seljar når han er godkjend av formannskapet og underskriven av rådmannen – og bindande for kjøpar når han er underskriven av Hadar Eiendom AS.