Som kjent vedtok fylkestinget i april i år at dei vil samlokalisere distriktstannklinikkane i Hareid og Ulstein til ein felles i Hareid sentrum. Dette i samband med planlagt nytt helsehus.

No har fylkeskommunen bede inn Hareid kommune til å kome til Molde så fylket kan få klarlagt vidare framdrift, klinikkareala, utarbeide planar for pasientlogostikken og skape føreseielege rammer for medarbeidarane på klinikken som er omfatta av samlokaliseringa.

Fylkeskommunen vil stille med representantar for fylkestannlegen, bygg- og eigedomsavdelinga og juridisk avdeling.

Møtet skal gå føre seg i slutten av august.