Rådmann Einar Vik Arset i Ulstein  rår politikarane til å  auke satsane for abonnement- og forbruksgebyr for vatn, samt målarleige med 12,8 prosent. Satsane for abonnement- og forbruksgebyr blir auka med 25,5 prosent. Tilknytingsgebyret blir det same som i 2014. Einingsprisar (m³) var vatn og avløp aukar med 12,8 % for vatn og 25,5 % på avløp. Investeringsramma for vatn blir sett til 13,6 mill. Investeringsramma for avløp blir 5,1 mill.

8 prosent opp på feiing

Han rår også politikarane til å setje opp avgifta for feiing med 8 prosent. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg for 2015 blir då 351 kroner for kvart hus som har fyringsanlegg. Så blir det hundre kroner per ekstra pipeløp.

Feiarvesenet skal vere sjølvfinansierande. For at inntektene skal dekkje opp dei framtidige utgiftene til løn, verktøy, utstyr osb treng dei fleire kroner inn.

Saka skal opp i teknisk utval onsdag 5. november.