Vikebladet Vestposten møter dagleg leiar for Ulstein Betong Marine, Asbjørn Tronstad, ved fôringsflåten som er klar for levering denne veka. Flåten blir nummer 75 levert til den same kunden, Bergen-baserte Marine Construction, som legg inn bestillingar på vegner av fleire ulike aktørar. I alt har selskapet inkludert den siste som er under produksjon i dokka bygd 82 fôringsflåtar til den marine næringa. Salmar, Lerøy, Cermaq, Nordlaks med fleire er blant aktørane som nyttar betongflåtar konstruert like nedanfor Haddalura. I alt har selskapet bygd over 120 flytande betongkonstruksjonar så langt.

– I tillegg har vi to kaier i produksjon i dokka, men også ein ny stor, flåte, som vi vil sjøsetje i starten av september. Det er lyse utsikter i bransjen, og vi jobbar godt, seier Tronstad.

Kan bli fleire nye kontraktar

Asbjørn Tronstad fortel at selskapet er i forhandlingar om å byggje ytterlegare flåtar.

– Vi er i ein prosess der vi forhandlar med ein av våre hovudkundar om å byggje fleire fôringsflåtar, med opsjon på leveransar heilt til 2020. Per i dag er det ikkje signert kontrakt, men vi er i sluttforhandlingar.

Tronstad beskriv situasjonen for tida som svært spanande.

– Det skjer mykje. Det er nærliggande å kalle det for ei Klondyke-stemning. Aktørane slit framleis noko med blant anna lakselus og andre utfordringar, men dei handterer det.

Stor etterspurnad

Dei første flytande konstruksjonane som blei produsert i Haddal blei til så tidleg som i 1988. Vidar Moldskred, konsernsjef i morselskapet Ulstein Betongindustri AS, fortel at det har vore ei stor utvikling sidan den gongen.

– Dei første var fylde med isopor. Men vi fann ut at det var eit materiale vi ikkje skulle nytte lenger. I dag nyttar vi kjellaren i flåten til mekanisk utstyr som generatorar, tankar og fôringssystem, seier Moldskred.

Flåtane kan ein i dag finne langs kysten både i Norge og Skottland. Men, det er ikkje berre til oppdrettsnæringa Ulstein Betong Marine leverer. Det har også blitt god butikk å produsere flytande kaier til privat og offentleg sektor.

Etterspurnaden etter flytande betongkonstruksjonar er stor og aukar stadig. Det kan vere bølgjevern, snøggbåtkaier, bunkringskaier, liggjekaier og flytande moloar til dømes. Vi har levert 250 meter med flytemoloar til Harstad, for å beskytte hurtigbåtkaia der. Vi har også levert fem flytemoloar til Bodø Hamn for nokre få år sidan og får gode tilbakemeldingar på det produktet, seier Asbjørn Tronstad.

Ulstein Betong Marine har også levert cruisebåt-kaier, mellom anna til Geiranger, og fleire er under planlegging.

– Det har vakse fram eit vell av produkt som blir etterspurt.

Ny dokk under emning

Det ligg føre konkrete planar om å byggje ny dokk for produksjon av flytekaier og flytemoloar ved anlegget.

– Dokka ser ut til å bli 12,5 meter brei og 60 meter lang, og skal nyttast til produksjon av betongkaier. På ein fôringsflåte har vi i dag gjerne 60 dagars produksjonstid, men med denne nye dokka som tek unna kaianlegg, kan vi produsere ein flåte på halve tida. Det aukar effektiviteten og kortar ned leveringstida for oss og for kundane våre, seier Tronstad.

Det ligg føre store planar om å byggje eit større dokkanlegg på Kvalneset, der Ulstein Betongindustri frå før av driv knuseverk, men etter to handsamingar i kommunestyret i Ulstein har det ikkje blitt noko av – så langt.

– Vi har ikkje lagt det ifrå oss, og jobbar vidare med det. No byggjer vi i staden ut ei ny dokk på hovudanlegget, for vi har ikkje tid til å vente på handsaminga, seier konsernsjef Vidar Moldskred til slutt.