Det skal gjennomførast ein forstudie før ein tillet bygging