(NPK): Vedfyring i bustadar og fritidsbustadar er den største kjelda til utslepp av svevestøv og utgjorde 44 prosent av dei norske utsleppa, ifølgje SSB.

Det samla utsleppa av dei forsurande gassane NOX, SO2 og NH3 har gått ned med 27 prosent sidan 1990.

«Nedgangen i utslepp av forureinande stoff frå vegtrafikk sidan 1990 kjem av primært reduksjon i utslepp av NOX, men også mindre utslepp av SO2 i perioden. Utsleppa av ammoniakk har auka noko», skriv SSB.

Dominerande utsleppskjelder

I 2015 var transport opphav til 44 prosent av utsleppa av nitrogenoksid (NOX) i Noreg.

– Vegtrafikk og skip og båtar var dominerande utsleppskjelder, med høvesvis 20 og 21 prosent av dei totale NOX-utsleppa, ifølgje SSB.

I perioden frå 1990 er blyutsleppa frå vegtrafikk redusert med heile 99 prosent.