I dag skal Ulstein formannskap ta stilling til om dei godkjenner ny investeringsramme for Arena Ulstein. Prisen har auka frå 228,2 millionar til 268 millionar. Kommunen får 9 millionar ekstra i spelemidlar og kulturbyggmidlar og tenkjer få inn 10 millionar på sal av parkeringsplassar, så den utvida låneramme blir på 20,8 millionar.

Framstegspartiet, Venstre, Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti sa førre veke at dei vil stoppe prosjektet, men dei har mindretal i formannskapet.