– Skuleanlegga er jamt over gode funksjonelle skuleanlegg som er godt tilpassa til pedagogisk verksemd. Unntaket er store delar av bygningsmassen ved Ulsteinvik barneskule, fortalde Terje Gregersen i Norconsult, då han la fram nøkkelpunkta i skulebehovsplanen for Ulstein kommune, for perioden 2016 til 2030.

Gjennom arbeidet sitt og reknestykka sine har konsulentane kome fram til at om Ulstein kommune held fram med dagens skulestruktur, er det fleire utfordringar i vente.

– Ved ei vidareføring av dagens skulestruktur, tilrår planframlegget ei utbygging av Ulsteinvik barneskule. I tillegg er det medrekna kostnader til riving og sanering av brakkene og idrettsbygget. Planframlegget estimerer ei slik investering ved Ulsteinvik barneskule til 127 millionar kroner, seier Terje Gregersen.

For lite kapasitet

Elles kunne Norconsult fortelje at kapasiteten er utfordra ved fleire av grunnskulane i kommunen. Særleg gjeld dette Ulstein Kompetansesenter, som dei meiner manglar to større formidlingsrom.

– Så har Ulsteinvik barneskule har for lite lærings- og personalareal i høve elevmengda og store delar av denne bygningsmassen vert vurdert til å ha låg pedagogisk funksjonalitet, seier Gregersen.

Elles meiner Norconsult at Ulstein skule har fleire små klasserom som gjev utfordringar når årsstega vert jamne, med over 20 elevar i klassane.

– Dette var ei god orientering, og det er godt at politikarane får synleggjort utfordringane, og korleis ein kan løyse skulesituasjonen. Situasjonen rundt Ulsteinvik barneskule må ha høgste prioritet. Rapporten blir viktig for planarbeidet vidare, sa Morten Feiring (SV) til kommunestyret. Skulebehovsplanen for 2016–2030 vart samrøystes teke til vitande.