Rådmann Einar Vik Arset vil råde Ulstein kommunestyre til å innføre eigedomsskapp i Ulstein kommune. Han føreslår i innføre denne skatten alt frå neste år. Han vil innføre eigedomsskatt på alle faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom.

Bedehus, forsamlingslihus og likande kan søkje fritak for å betale.

Det kan også "Bygning som har historisk verde" (jamfør eigedomsskattelova).

Det skal ikkje nyttast botnfrådrag og skattesatsen for 2016 blir sett til 2 promille av eigedomsskattegrunnlaget. Eigedomsskatten forfell til betaling over to terminar.

Vidare føreslår han at kommunestyret ber valnemnda leggje fram forslag til medlemmer til takstnemnd og klagenemnd til neste møte i kommunestyremøtet.

Først til formannskapet

Innkrevjing av eigedomsskatt i Ulstein er lagt inn som del av inntektsgrunnlaget i framlegget til kommunebudsjett. Men kommunestyret må vedta det for at det kan bli gjennomført.

Saka skal opp i Ulstein formannskap førstkomande tysdag (1. desember). Det er Ulstein kommunestyre som gjer endeleg vedtak i saka den 17. desember.