Riksrevisjonen har følgt opp rapporten sin frå 2019 der dei slo fast at situasjonen i Helsevesenet var alvorleg.

– Etter fire år – vel å merke med ein krevjande pandemi undervegs – har ikkje bemanningssituasjonen på sjukehus vorte betre. Den kan framleis få alvorlege konsekvensar for pasientane. Mange jobbar framleis deltid, sjukefråværet har stige, og gjennomstrøyming er på same nivå, skriv Riksrevisjonen.

Samtidig blir det påpeika at det er sett i gang mange tiltak, og at fleire av tiltaka framleis går føre seg .

Riksrevisjonen la tysdag fram to nye rapportar om helsetenesta: Utnytting av IT-system på sjukehus og Bemanningsutfordringer i helseføretaka – ei oppfølgingsundersøking.

Begge avdekkjer store utfordringar.

Arbeidet går føre seg

I perioden frå 2020 til 2022 har dei regionale helseføretaka i oppdragsdokumenta vorte bedne om å mellom anna opprette ei rekke nye utdanningsstillingar innan ulike delar av sjukepleia, og dessutan for jordmødrer. Det vart tildelt midlar til dette og for å arbeide med å rekruttere, behalde og utvikle helsepersonell.

Dei skulle også stille krav til helseføretaka om ha ein plan for å sikre tilstrekkeleg kompetanse i den neste utviklingsplanen, med tilrettelegging for livslang læring og ein heiltidskultur.

– Bemanningsutfordringane er likevel vedvarande, konkluderer Riksrevisjonen og meiner det tek tid før ein ser effektar av arbeidet som går føre seg.

Kritikk av Helseplattforma

Digitalisering på sjukehus skulle bidra til betre helsetenester, høgare pasienttryggleik, effektiv ressursbruk og betre arbeidsprosessar.

I staden opplever mange tilsette dei elektroniske systema utfordrande i jobben. Ulike IT-system deler til dømes ikkje registrerte pasientopplysningar automatisk.

– Dette kan gå utover pasienttryggleiken og er ei belastning for dei tilsette. Det er kritikkverdig, seier riksrevisor Schjøtt-Pedersen.

Ingen av helseregionane har lykkast godt nok med å digitalisere kurvesystema sine, meiner Riksrevisor, men Helseplattforma til Helse Midt-Noreg fungerer klart dårlegast.

Politiske reaksjonar

Frps Bård Hoksrud meiner Helseplattforma no må skrinleggjast.

– Eg forventar at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) endeleg grip inn og sluttar å skyve helseføretaket framfor seg. Heile systemet må skrotast, slik at vi ikkje sløser bort endå meir verdifulle ressursar i helsevesenet og sluttar å setje liv og helse hos pasientar på spel, seier Hoksrud.

Han får støtte frå Raudt.

– Dette bør vere endå ein vekkjar. Vi kan ikkje lenger sjå på at eit datasystem som ikkje fungerer slit ut tilsette, svekkjer pasienttryggleiken og tappar sjukehuset for pengar. Ingen fleire sjukehus må tvingast til å ta i bruk dette før problema er løyste, seier Seher Aydar.

Koronabrems

Fleire av føretaka i undersøkinga forklarer mangel på resultat med at handtering av koronapandemien har prega drifta. Det har gått utover moglegheita til å følgje opp tilrådingane i undersøkinga.

– Riksrevisjonen konstaterer at det er sett i gang mange tiltak, og at fleire av tiltaka framleis går føre seg, heiter det i rapporten, der Riksrevisjonen varslar at saka blir følgd vidare, med ny oppfølging av tiltak og resultat om eit par år.

Dei nye helseundersøkingane vart presenterte på Riksrevisjonens forbetringskonferanse tysdag.