I ei tilråding til Hareid formannskapsitt møte komande måndag rår rådmannen til å seie nei til Salmar Organic sineplanar om lakseoppdrett i området Brandal-Kvitneset.

Framlegget til vedtak harslik ordlyd:

«Formannskapetviser til at plassering og forankring av anlegget utanfor NFFFA-sona ikommuneplanen kjem i konflikt med lokale fiskeriinteresser ogfriluftsinteresser i området, og finn ikkje grunnlag for å gi dispensasjonetter PBL § 19.2. Søknad datert 17.10.2013 frå Salmar Organic AS omdispensasjon frå kommuneplanen for etablering av marint akvakulturanleggutanfor NFFFA-sona i Brandal vert såleis ikkje imøtekomen.»

Til saka:

Salmar Organic AS tok over oppdrettskonsesjonaneetter Atlantic Cod Farms (ACF) i Hareid, og har søkt om å få etablere seg medoppdrett av laks på dei lokalitetane Atlantic Cod Frams nytta tiltorskeoppdrett (i tillegg til Brandal har dei også søkt om lakseoppdrett vedHaggardsneset og Terneberget sør i Almestranda). Haggardsnes-planane er avslåttpå grunn av for kort avstand til eit lakseslakteri på Vartdal.

Den omsøkte plasseringa i Brandal liggdelvis utanfor eksisterande avsett NFFFA-sone i kommuneplanen og lenger nord ogaust enn tidlegare godkjend lokalitet.

Stort engasjement

På grunnlag av stort engasjement frålokalmiljø og i lokalavis i høve oppdrettsplanane i bl. a. Brandal heldt kommuneneit folkemøte/informasjonsmøte om saka i Ishavsmuseet 13. mars. Ca 150 personardeltok, og frå salen vart det vist stort engasjement mot planane i Brandal.

Rådmannen slår fast at merknadene i saka viser klart at grunneigarar,innbyggjarar, lag og organisasjonar i Brandal og Hareid meiner at den omsøkte plasseringa kjem i konflikt med lokale fiskeriinteresser,friluftsinteresser, hevdvunne rettar og ålmenta sine interesser knytt til strandsonaog dei nære sjøområda.