Jens Stoltenberg pleide å si at politiske forskjeller kan sammenlignes med to skip som setter fra havn samtidig med forskjellig kurs. Til å begynne med er ikke avstanden så stor, men til slutt ender de to skipene på helt forskjellige steder. Slik er det også i maritim politikk.

Litt om den store strategiske utfordringen til Norge som verdiskaper først. De siste ti årene har Norge systematisk sakket akterut på verdiskaping sammenlignet med andre land i Europa og verden. I forhold til eksport har vi vært blant de dårligste i verden – og i 2020 hadde faktisk Norge negativ handelsbalanse selv medregnet over 350 milliarder kroner i olje- og gassinntekter.

Dette er bakgrunnen for at Ap og regjeringen vil øke fastlandseksporten med hele 50% til 2030. Arbeiderpartiet tror på en aktiv næringspolitikk, og vi tror på at i et lite land som Norge må vi satse strategisk på noen områder der vi kan være virkelig gode. Derfor lanserte vi veikart for et grønt industriløft i tidligere i år. Der er maritim industri plukket ut som en av sju strategiske satsingsområder av Ap og Sp. I alt 60 milliarder kroner skal settes av gjennom tilskudd, lån og garantier frem mot 2025, for å hjelpe næringen med store investeringer i ny produksjon. Dette vil i seg selv gi store muligheter for maritim industri i Norge. Et stramt statsbudsjettet inneholder også flere viktige prioriteringer for den grønne skipsfarten og for fortsatt satsing på maritim industri i Norge. Vi setter blant annet av 3 milliarder til innovasjonslån, hvor 470 millioner er øremerket skip i nærskipsfart og fiskefartøy. Vi satser også videre på forskning og utvikling. Et godt eksempel på dette er dagens tildeling med 66 millioner til havinnovasjon som blant annet går til prosjekter hos Wavefoil og Vard Design i Ålesund. Når det gjelder arbeid for å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, er Arbeiderpartiet og Senterpartiet helt enige med Maritim forum i at dette kan utnyttes bedre enn hva som ble gjort under forrige regjering. Det er imidlertid svært viktig for Norge, og spesielt viktig for maritim eksportretta industri, at vi har en EØS-avtale som gir oss markedsadgang i Europa. Derfor er vi avhengig av å gjøre grundige vurderinger i saka, noe som vil ta noe tid. Vi kan for all del ikke risikere at viktige eksportbedrifter mister muligheten til å kjempe om store kontrakter i Europa.

Maritim historie er preget av teknologiske skifter som har hatt dramatisk innvirkning på næringene – som overgang fra seil til kull, og fra kull til olje. Nå står vi i startgropa for omstilling til fornybare energikilder. Historien viser at tidligere maritime stormakter ikke alltid klart disse omstillingene. Arbeiderpartiets ambisjon at Norge ikke skal henge med i dette dramatiske skiftet, men at vi skal komme styrket ut av dette som maritim nasjon. Derfor vil vi, sammen med Senterpartiet, allerede på nyåret legge fram vårt forslag til program for grønn skipsfart – for å sikre at Norge tar en ledende rolle internasjonalt.

Ap og Sp legger også inn et taktskifte Norge aldri tidligere har sett i å satse på havvind. Målet er å tildele områder for 30.000 MW innen 2040, altså omtrent en dobling av den kraftproduksjonen fastlands-Norge har i dag. Eksportstrategirådet har anbefalt havvind som den første strategiske eksportsatsingen, og det er en anbefaling regjeringen stiller seg bak. Vi har et uttalt mål om at Norge skal kapre en markedsandel på 10% av et marked som bare vil fortsette å vokse de neste årene. Dette vil også skape enorme muligheter for norsk maritim industri.

Jeg takker for oppspillet fra Maritimt forum Nordvest, og ser fram til å samarbeide tett framover til beste for både Norge og norsk maritim industri. Sammen skal vi skape omstilling, verdiskaping og stadig flere arbeidsplasser i en av landets viktigste næringer.

Per Vidar Kjølmoen Næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet