Tormod Hegvik hevdar at å fortsette arbeidet med HAFAST er det same som å bere for til ein døyande hest. Dette er fullstendig feil. Tvert om handlar det om å legge til rette for at regionen vår skal vere levedyktig i framtida og at nasjonen Noreg skal kunne oppretthalde sin levestandard. Det er allment kjent at størstedelen av verdiskapinga skjer langs kysten og at det er eksportinntektene som sikrar Noreg overskotskapital. Sjølv om Møre og Romsdal berre har knappe 5% av landets innbyggarar, så var vi det nest største eksportfylket i 2022 målt i kroner (fastlandseksport). I tillegg er det verd å merke seg at eksportverdien målt per innbyggar var nesten 5 gongar høgare i vårt fylke samanlikna med Viken som er landets mest folkerike fylke. Veksten i Møre og Romsdal skjer i all hovudsak på Sunnmøre og særleg i og rundt Ålesund som er den store motoren i fylket vårt. Effektive samferdselsløysingar må til for å bygge sterke bu-og arbeidsmarknadsregioner som trekk til seg nye innbyggarar og næringsverksemder som bidreg til å skape store verdiar. Sjølv om HAFAST er eit kjempestort og dyrt prosjekt vil det truleg vere eit av dei mest lønsame fjordkryssingsprosjekta langs heile E39 nettopp fordi det er her verdiskapinga er størst og fordi det vil gi størst ringverknader. Det ville difor vere særs dumt å parkere prosjektet no.

Knut Erik Engh, Ordførar i Ulstein og styreleiar i Hafast

Er du engasjert? Send inn dine lesarbrev til redaksjon@vikebladet.no